سلام دوستان در زیر میتوانید دیتا شیت آی سی های میکرو avr  را دانلود كنید

 

دانلود دیتا شیت آی سی at mega 8

دانلود دیتا شیت آی سی at mege 16

دانلود دیتا شیت آی سی at mega 32

دانلود دیتا شیت آی سی at mega 64در زیر یک مقاله در مورد مدولاسیون FM در قالب یک فایل PDF هست که تمام بلوک دیاگرام مربوط به گیرنده های این نوع مدولاسیون در آن قرار دارد برای دانلود بر روی دانلود مقاله FM  کلیک کنید.

 

دانلود مقاله FM

 


کلیه اطلاعات در مورد آی سی های ذکرشده را در قالب یک فایل pdf در زیر با عنوان دیتا شیت این آی سی ها میتوانید در زیر دانلود کنید.

 

دیتا شیت 4001

دیتا شیت 4017

دیتا شیت 4071

این مدار شامل یک آی سی میکرو به شماره at mega 32 میباشد که میتواند به چند حالت که در برنامه نوشته شده led ها را روشن و خاموش کند .در زیر برنامه به صورت کامل نوشته شده است.

 

            "regfile = "m32def.dat $
$crystal = 8000000
Config Portd = Output
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = _
Portb.4 , E = Porta.2 , Rs = Porta.3
Do
Cls
Lcd "mode 1"
Waitms 300
Cls
Lcd "start flasher"
Waitms 500
Cls
Set Portd.0
Lcd "lamp 1 on"
Waitms 300
Cls
Set Portd.1
Lcd "lamp 2 on"
Waitms 300
Cls
Set Portd.2
Lcd "lamp 3 on"
Waitms 300
Cls
Set Portd.3
Lcd "lamp 4 on"
Waitms 300
Cls
Reset Portd.3
Lcd "lamp 4 off"
Waitms 300
Cls
Reset Portd.2
Lcd "lamp 3 off"
Waitms 300
Cls
Reset Portd.1
Lcd "lamp 2 off"
Waitms 300
Cls
Reset Portd.0
Lcd "lamp 1 off"
Waitms 300
Cls
Lcd "mode 2"
Waitms 300
Cls
Set Portd.0
Set Portd.3
Lcd "lamp 1&4on"
Waitms 300
Cls
Set Portd.1
Set Portd.2
Lcd "lamp 2&3 on"
Waitms 300
Cls
Reset Portd.0
Reset Portd.3
Lcd "lamp 1&4 off"
Waitms 300
Cls
Reset Portd.1
Reset Portd.2
Lcd "lamp 2&3 off"
Waitms 300
Cls
Lcd "mode 3"
Waitms 300
Cls
Set Portd.3
Lcd "lamp 4 on"
Waitms 300
Cls
Set Portd.2
Lcd "lamp 3 on"
Waitms 300
Cls
Set Portd.1
Lcd "lamp 2 on"
Waitms 300
Cls
Set Portd.0
Lcd "lamp 1 on"
Waitms 300
Cls
Reset Portd.3
Lcd "lamp 4 off"
Waitms 300
Cls
Reset Portd.2
Lcd "lamp 3 off"
Waitms 300
Cls
Reset Portd.1
Lcd "lamp 2 off"
Waitms 300
Cls
Reset Portd.0
Lcd "lamp 1 off"
Waitms 300
Cls
Lcd "end flasher"
Waitms 300
Loop
End            

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 مهر 1389    | توسط: asad kavir asad kavir    | طبقه بندی: پروژه های برق، مقالات برق،     | نظرات()